UJW Polkowice

Uczelnia powstała 8 stycznia 2002 roku na mocy decyzji Ministra Edukacji Narodowej i Sportu i została wpisana do rejestru niepaństwowych uczelni zawodowych pod numerem 91, prowadzonym przez to ministerstwo (obecnie wpisana pod numerem 231 do Ewidencji Uczelni Niepublicznych prowadzonej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego) . Utworzenie polkowickiej szkoły wyższej związane było z działaniem lokalnych władz, które chciały zapewnić kształcenie na poziomie studiów wyższych w kierunkach ekonomicznych i technicznych dla miejscowej młodzieży, która nie miała możliwości podjąć edukacji w większych ośrodkach miejskich.
W skład Uczelni Jana Wyżykowskiego wchodzą trzy wydziały. Uczelnia kształci kilka tysięcy studentów na studiach I i II stopnia oraz na studiach podyplomowych. Oferuje 10 kierunków kształcenia, po których ukończeniu absolwenci mogą uzyskać tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub magistra.

Adres strony www: www.ujw.pl